Informace  

Mateřská škola Lešná, okr. Vsetín
Adresa: Lešná, č. p. 144
PSČ 756 41

Ředitelka školy: Bc. Iveta Horáková

Tel.: 571 635 227
Email:  mslesna@email.cz

 

Třídy
Sedmikrásky:
577 544 861
Motýlci:
577 544 862
Broučci:
577 544 863

 

Webové stránky: www.mslesna.cz

Provozní doba: 6:20 - 15:45

Stravování: stravu lze odhlásit na
telefonu jednotlivých tříd vždy den předem do 12:45 hod.

Vyzvedávat obědy lze
nejpozději do 12:30 hod.

Zřizovatel: Obec Lešná, 75641 Lešná
Tel.: 571635011

   

Přihlášení  

   

Návštěvnost  

3.png6.png0.png3.png1.png4.png
Dnes9
Včera106
Týden765
Měsíc2366
Celkem360314

Visitor Info

 • IP: 34.239.177.24
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Kdo je online

1
Online

19. 9. 2021 2:55
   

Mateřská škola Lešná, okres Vsetín

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j. :           121 /2020

Vypracoval: ředitelka školy Bc. Iveta Horáková

Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   31.8.2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

Čl. I  Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

 

 

 • Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

(dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
  • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
  • Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

 1. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

 • Každé přijaté dítě (dále jen „dítě) má právo
 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
  • Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.
  • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
  • Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
  • Dítě má právo

-individuálně uspokojovat své potřeby, užívat spontánně celé prostředí třídy

- účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi, podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech

- vyjádřit svůj souhlas, nesouhlas

- podílet se na tvorbě pravidel soužití

- na poskytnutí podpůrných opatření

- na laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze srany pedagoga

- na opakovanou edukaci ze strany školy v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny

- na vytváření prostředí pro dodržování zásad hygieny ze strany mateřské školy

- na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a v rámci možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy se dodržují hygienická opatření a požadavky na zákonné zástupce dětí

- na ochranu zdraví a bezpečí

- na citlivé a empatické chování všech dospělých v mateřské škole i mimo ni

- na ochranu školou a státem v případě podezření ze zanedbávání či týrání.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.

                 Dítě má povinnost

                        - respektovat a dodržovat společně vytvořená pravidla chování ve třídě a při všech činnostech a akcích pořádaných mateřskou školou

                       - respektovat a dodržovat pravidla zacházení s majetkem – způsob zacházení s hračkami, sportovním náčiním a jejich ukládání

                      - respektovat pokyny pedagogických pracovníků

                      - účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu

                      - dodržovat zásady osobní hygieny, respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky ani psychicky nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity

                        - účastnit se v situacích vyplývající z platných právních předpisů a nařízení tzv. distanční formy výuky.

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením krajské hygienické stanice nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí jedné třídy ve škole.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina dětí z celé mateřské školy.

Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi.

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více než 50% účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, které zůstávají v mateřské škola, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci.

 

 1. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

 • Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávaní dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 • Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.
 • Příchod mimo stanovenou dobu nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí. Pokyny k pohybu zákonného zástupce v budově školy jsou pravidelně specifikovány a aktualizovány.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
  • Zákonní zástupci dětí jsou povinni
 2. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno.
 3. Na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 4. Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 5. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 6. Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích ( údaje pro vedení školní matriky).
 7. Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 8. Ohlásit výskyt infekčního onemocnění
 9. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv n průběh vzdělávání (požadavek vyplývá z § 22 odst. 3 zákona č. 561/2003 Sb.
 10. Oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích
 11. Přivádět do mateřské školy dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění, jako je rýma, průjem, kašel.

 

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte a prevence

 

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021.

 

Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky MŠ dítě při ranním příchodu nepřijmout, a to za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

Pokud dítě přivedou např. starší sourozenci, dítě musí být izolováno, MŠ musí pro ně zajistit dohled zletilé fyzické osoby ( §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví, ihned jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

Pakliže se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, je dítěti okamžitě nasazena ochrana úst a nosu a dítě musí být izolováno. Bezodkladně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel,které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

 

 

          

 1. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

                   Pedagogičtí pracovníci přispívají svou činností k naplnění práv dítěte. Mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců, na zajištění

 podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

               Pedagogičtí pracovníci rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy, jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Zaměstnanci školy respektují Úmluvu o právech dítěte.

 

 

    Čl. II    Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte

                v mateřské škole

 1. Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitel MŠ vyhlásí konkrétní termín zápisu do mateřské školy, a to v období od 2. do 16. května. Termín zápisu zveřejní plakátky ve všech vesnicích,v místním Zpravodaji, hlášením v místním rozhlase.

 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
 1. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Pro matriku školy - Evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem
 3. Přihlášku ke stravování ve spolupráci se ŠJ při ZŠ Lešná
 4. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.
 • V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

 

 

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání

 

Povinnost předškolního vzdělávání stanovil školský zákon od 1.9.2017, a to pro děti, které dosáhly do konce srpna daného kalendářního roku pěti let.

Předškolní vzdělávání má vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhat vyrovnávání případných nerovnoměrností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém mu začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky (4 hodiny)v pracovních dnech a to od 8.00 do 12.00 hodin v MŠ Lešná.

 

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví ředitelka MŠ Lešná takto:

 

Písemné vyplnění Omluvného listu zákonným zástupcem, který se nachází v šatně a předání paní učitelce ve třídě.

Platí nadále i omluva telefonicky v dopoledních hodinách a po návratu doložení Omluvného listu.

 

Individuální vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Jedna z možností jiného plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy.

Žádost musí zákonný zástupce podat ředitelce školy do konce května.

 

Ředitel MŠ, který přijal dítě do MŠ, doporučí zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, svůj školní vzdělávací program). V případě potřeby na základě pedagogické diagnostiky může škola doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti.

 

Termíny přezkoušení dítěte : třetí čtvrtek v listopadu

Náhradní termín:                     první čtvrtek v prosinci

 

Rodič se v tyto termíny musí dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí.

 

Pokud nepřijde zák. zástupce do MŠ, dítě se stává žákem MŠ. Následně již není možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku.

Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v mateřské škole

 

Dítětem, žákem se SVP se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající jeho zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí  nebo jiným životním podmínkám dítěte.

Děti se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.

Podpůrná opatření spočívají v

 1. a) poradenské pomoci školy

b)úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání

 1. c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
 2. d) použití speciálních učebních pomůcek
 3. e) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 4. f) využití asistenta pedagoga

Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení.

Podpůrná opatření 2.-5. stupně pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Podmínkou je vždy informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte.

 

 

 

Vzdělávání dětí nadaných v mateřské škole

 

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje. Dítě, které poukazuje znaky nadání, musí být dále podporováno.

MŠ je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu  1. – 4. stupně podpory

 

 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1 až 16.3 tohoto školního řádu.

 

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

  

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

           

 1. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

 

 

 

Čl. III   Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu

   jeho stravování  

 

 

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 • Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

 1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy

předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od

pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 • V případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální

 

délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně

dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

  

 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu (starší dítě –

Zmocnění) pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník
 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy,
 3. řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,
 4. případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o

pomoc.

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření,

formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na hlavní nástěnce v mateřské škole .

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době

určené pro příchod dětí do mateřské školy  a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

      

 

  

 

 • Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává

třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské

školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 • Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající

pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a

    mimoškolních akcích

 

 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety,

exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

 • V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá

si  mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí , zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

 

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci

   z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich

   zdravotním stavu

        

 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá

nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

 • V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se

 

z tohoto důvodu  účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole

informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 • Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně

zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

            

 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání

  a stravného v mateřské škole

 

 • Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

           

 • Úhrada stravného

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

 

 1. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní

režim mateřské školy,

 1. řídí se školním řádem mateřské školy,
 2. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

     Čl. IV   Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

        

 • Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem

s určenou dobou pobytu od 6:20 do 15:45 hodin.

 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po

dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého

 

 

počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

 

 

 • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání

se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.

 

 • Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně

příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce nejméně týden před jejich zahájením.

         

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

    

    6:20 - 8:00  Postupné příchody dětí, předávání dětí pedagogickým

                         pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

   8:00 -  8:30  Osobní hygiena, dopolední svačina

   8:30-   9:30  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými

                          pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou

                          činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

   9:30-11:30   Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí

                          venku, příp. náhradní činnost

 

 

  11:30-12:15  Oběd a osobní hygiena dětí

  12:15- 14:15 Odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

                          individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15-14:45   Osobní hygiena, odpolední svačina

14:45-15:45   Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými

                          pracovníky zaměřené především na hry, zájmové

                          

                        činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného

                        počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

V průběhu celého dne je zabezpečen pitný režim, děti se mohou kdykoliv napít.

 

 1. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

 • Děti se přijímají v době od 6:20 hod do 8:00 hod. Poté se MŠ až do 14 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.
 • Rodiče převlékají děti v šatně. Věci ukládají podle značek dítěte do označených skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.
 • Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.
 • Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 11:45 a 12:15 hodin. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 – 15:45 hodin.

V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti svačinku – pokud to umožňují hygienické normy.

 

 

 1. Způsob omlouvání dětí

 

   Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte :

 1. písemně na nástěnce do sešitu a to na následující den
 2. osobně ve třídě učitelce
 3. telefonicky na číslech ve třídách

           

 1. Odhlašování a přihlašování obědů

 

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:20 do 12:30 a to vždy den předem. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12:30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

         

 1. Pobyt venku

 

Za příznivého počasí tráví venku děti nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10 °C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

          

 

 

 

 

 

 1. Změna režimu

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

 

       Čl. V Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany

                před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

                nepřátelství nebo násilí

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

 • Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je

          pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo

          jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník

         předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat

         dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření

         vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy

stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků

tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 1. 20 dětí z běžných tříd, nebo
 2. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

  

 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může

pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 • Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat

pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

            

 1. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace,

   nepřátelství nebo násilí

            

 • Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně

vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti ( počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

 

 

 

 

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého

Sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

Čl. VI  Zacházení s majetkem mateřské školy

             

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci

                    vzdělávání

 

           28.1  Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují

                     pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními

                     pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a

                     nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem školy

při jejich pobytu v mateřské škole

     

 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně

nutnou  pro  převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání

a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy  a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

 

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci

povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.[i]

         

 1. Zabezpečení budovy MŠ

 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. V MŠ byly nainstalovány ve všech třídách videokamery a rodiče dostanou čipy na otevírání mateřské školy v určitou dobu při přivádění a odvádění dětí z MŠ.

 

 1. Další bezpečnostní opatření

 

Ve všech budovách a prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

                    

 

          Čl. VII  Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí Spisovým řádem školy.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem ………1.9.2020……………………………………….
 3. Aktualizace školního řádu v měsíci listopadu 2020 z důvodu covid - 19

 

 

Bc. Iveta Horáková

Ředitelka školy

 

   
© MŠ Lešná, 2013