Vytisknout
Kategorie: Novinky
Zobrazeno: 382

 

Mateřská škola Lešná, okres Vsetín

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j. :            /2020

Vypracoval: ředitelka školy Bc. Iveta Horáková

Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   31.8.2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Čl. I  Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

(dále jen „vzdělávání“)

 

 

                 Dítě má povinnost

                        - respektovat a dodržovat společně vytvořená pravidla chování ve třídě a při všech činnostech a akcích pořádaných mateřskou školou

                       - respektovat a dodržovat pravidla zacházení s majetkem – způsob zacházení s hračkami, sportovním náčiním a jejich ukládání

 

 

 

          

  1. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

                   Pedagogičtí pracovníci přispívají svou činností k naplnění práv dítěte. Mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců, na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

               Pedagogičtí pracovníci rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy, jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Zaměstnanci školy respektují Úmluvu o právech dítěte.

 

 

    Čl. II    Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte

                v mateřské škole

 

Ředitel MŠ vyhlásí konkrétní termín zápisu do mateřské školy, a to v období od 2. do 16. května. Termín zápisu zveřejní plakátky ve všech vesnicích,v místním Zpravodaji, hlášením v místním rozhlase.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Povinnost předškolního vzdělávání stanovil školský zákon od 1.9.2017, a to pro děti, které dosáhly do konce srpna daného kalendářního roku pěti let.

Předškolní vzdělávání má vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhat vyrovnávání případných nerovnoměrností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém mu začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky (4 hodiny)v pracovních dnech a to od 8.00 do 12.00 hodin v MŠ Lešná.

 

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví ředitelka MŠ Lešná takto:

 

Písemné vyplnění Omluvného listu zákonným zástupcem, který se nachází v šatně a předání paní učitelce ve třídě.

Platí nadále i omluva telefonicky v dopoledních hodinách a po návratu doložení Omluvného listu.

 

Individuální vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Jedna z možností jiného plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy.

Žádost musí zákonný zástupce podat ředitelce školy do konce května.

 

Ředitel MŠ, který přijal dítě do MŠ, doporučí zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, svůj školní vzdělávací program). V případě potřeby na základě pedagogické diagnostiky může škola doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti.

 

Termíny přezkoušení dítěte : třetí čtvrtek v listopadu

Náhradní termín:                     první čtvrtek v prosinci

 

Rodič se v tyto termíny musí dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí.

 

Pokud nepřijde zák. zástupce do MŠ, dítě se stává žákem MŠ. Následně již není možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku.

Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v mateřské škole

 

Dítětem, žákem se SVP se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající jeho zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí  nebo jiným životním podmínkám dítěte.

Děti se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.

Podpůrná opatření spočívají v

  1. a) poradenské pomoci školy

b)úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání

  1. c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
  2. d) použití speciálních učebních pomůcek
  3. e) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
  4. f) využití asistenta pedagoga

Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení.

Podpůrná opatření 2.-5. stupně pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Podmínkou je vždy informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte.

 

 

 

Vzdělávání dětí nadaných v mateřské škole

 

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje. Dítě, které poukazuje znaky nadání, musí být dále podporováno.

MŠ je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu  1. – 4. stupně podpory

 

 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1 až 16.3 tohoto školního řádu.

 

 

 

V případě, že zákonní zástupci závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

  

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

           

 

 

 

Čl. III   Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

 

 

 

 

předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně

dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

  

Zmocnění) pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

pomoc.

 

 

formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na hlavní nástěnce v mateřské škole .

určené pro příchod dětí do mateřské školy  a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

      

třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

si  mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí , zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

 

 

        

nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

 

z tohoto důvodu  účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

            

 

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

           

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

 

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

režim mateřské školy,

 

     Čl. IV   Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

        

s určenou dobou pobytu od 6:20 do 15:45 hodin.

dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého

 

 

počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

 

 

se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce nejméně týden před jejich zahájením.

         

    

    6:20 - 8:00  Postupné příchody dětí, předávání dětí pedagogickým

                         pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

   8:00 -  8:30  Osobní hygiena, dopolední svačina

   8:30-   9:30  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými

                          pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou

                          činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

   9:30-11:30   Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí

                          venku, příp. náhradní činnost

 

 

  11:30-12:15  Oběd a osobní hygiena dětí

  12:15- 14:15 Odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

                          individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15-14:45   Osobní hygiena, odpolední svačina

14:45-15:45   Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými

                          pracovníky zaměřené především na hry, zájmové

                          

                        činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného

                        počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

V průběhu celého dne je zabezpečen pitný režim, děti se mohou kdykoliv napít.

 

 

V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti svačinku – pokud to umožňují hygienické normy.

 

 

 

   Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte :

           

 

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:20 do 12:30 a to vždy den předem. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12:30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

         

 

Za příznivého počasí tráví venku děti nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10 °C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

 

       Čl. V Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

          pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo

          jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník

         předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat

         dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření

         vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků

tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

            

            

vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti ( počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

 

 

 

 

Sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

Čl. VI  Zacházení s majetkem mateřské školy

             

  1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci

                    vzdělávání

 

           28.1  Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují

                     pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními

                     pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a

                     nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

     

nutnou  pro  převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání

a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy  a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte.

povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

         

 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. V MŠ byly nainstalovány ve všech třídách videokamery a rodiče dostanou čipy na otevírání mateřské školy v určitou dobu při přivádění a odvádění dětí z MŠ.

 

 

Ve všech budovách a prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

                     

           Čl. VII  Závěrečná ustanovení

 

 

   

 Bc. Iveta Horáková

Ředitelka školy