Informace  

Mateřská škola Lešná, okr. Vsetín
Adresa: Lešná, č. p. 144
PSČ 756 41

Ředitelka školy: Bc. Iveta Horáková

Tel.: 571 635 227
Email:  mslesna@email.cz

Webové stránky: www.mslesna.cz

Provozní doba: 6:20 - 15:45

Stravování: stravu lze odhlásit na
telefonu 571 632 227
vždy den předem do 12:30 hod.

Vyzvedávat obědy lze
nejpozději do 12:30 hod.

Zřizovatel: Obec Lešná, 75641 Lešná
Tel.: 571635011

   

Přihlášení  

   

Návštěvnost  

9.png9.png3.png6.png1.png
Dnes58
Včera105
Týden405
Měsíc2060
Celkem99361

Visitor Info

  • IP: 54.198.108.19
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Kdo je online

1
Online

23. 11. 2017 13:42
   

Informace o povinném předškolním vzděláváním

 


určené pro zákonné zástupce dětí(březen 2017)
Pro děti které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let od 1. září 2017 předškolní vzdělávání
povinné. Tato povinnost se vztahuje:
— na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občanyjiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízenío udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo
jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno
za přestupek.
Povinné předškolnivzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne v "aké mateřské škole požádá o při'etí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský
obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy — obec —v obecně závazné vyhlášce
obce, a vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
2. ZáQMgpředškolnímu vzdělávání se koná v obdobíod 2. května do 16. května 2017.
Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přij ání je
zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách
mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
3. Zákonný zástupce podá žádost o při'etí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost
určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto
zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadějinou adresu pro doručování.
Zastupuje-Ii dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě
zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u děti, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
4. O při'etí dítěte do mateřské školy rozhodue ředitel konkrétní školy ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolnívzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
. v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
0 po dobu 4 souvislých hodin denně,
. začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
. individuální vzdělávání dítěte — oznámí zákonný zástupce písemně vdobě zápisu (vzor
oznámeníje přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po
převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do
mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce
je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů vjednotlivých
oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vmateřské
škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení
než je mateřská škola.
. vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem
školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální — informace podá
ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí
oznámit ve spádové mateřské škole;
a vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské
škole.
6, Povinné Qředškolní vzdělávání trvá přígadně i ve školním roce pro který byl dítěti povolen
odkladp_ovinné školní docházkyiie ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Kontaktní adresa pro dotazy: mstsmtcz

   
© MŠ Lešná, 2013